Knight of Grandshelt - Job | WOTV FFBE Database Knight of Grandshelt - Job | WOTV FFBE Database

Knight of Grandshelt

Job


Units with Knight of Grandshelt as Primary Job

Rain

Knight of Grandshelt
Red Mage
Knight